Vanh 23 thoát thân 1m1 cao 3m5 giá 4 triệu

Vanh 22 thoát thân 1m6 cao 3m Giá 4 triệu

Vanh 24 thoát thân 1m4 cao 2m giá 3 triệu

Vanh 28 thoát thân 1m3 cao 2m3 giá 5 triệu

Vanh 24 thoát thân 2m cao 4m Giá 4 triệu 5

Vanh 21 thoát thân 1m4 cao 2m3 Giá 3tr5

Vanh đo sát gốc 34 vanh đo 1m 18 ,thoát thân 1m5 cao 2m5 Giá 4 triệu

Vanh 19 thoát thân 1m3 cao 2m3 giá 3tr5

Vanh 24 thoát thân 1m2 cao 2m5 giá 4 triệu

Vanh 22 cao 3m thoát thân 1m55 giá 4 triệu 5

Vanh 26 thoát thân 1m3 cao 3m5 Giá 5 triệu

Vanh 2m7 thoát thân 1m8 cao 4m Giá 5 triệu

Vanh 21 thoát thân 1m7 cao 4m Giá 4 Triệu 5

Vanh 24 thoát thân 1m1 cao 3m Giá 5 triệu

Vanh sát gốc 40 V anh đo 1m 24 thoát thân 1m35 cao 3m giá 6 tr

Vanh 20 thoát thân 1m7 cao 3m giá 4 tr

Vanh 19 thoát thân 1m8 cao 4m giá 3tr5

Vanh 28 thoát thân 1m6 cao 3m Giá 4tr5

Vanh 23 thoát thân 1m6 cao 3m2 Giá 4tr5

Vanh 22 thoát thân 1m4 cao 3m Giá 5 tr

Vanh 27 thoát thân 1m3 cao 2m5 Giá 4tr5

Vanh 27 thoát thân 1m1 cao 2m5 giá 4tr5

Vanh 25 thoát thân 1m2 cao 3m Giá 4tr5